Gospodarka nie może rozwijać się bez kredytu

Problemy z pozyskaniem finansowania koniecznego dla rozwoju biznesu może zmusić polskie firmy do ograniczania kosztów i inwestycji, co w konsekwencji może doprowadzić do dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, należy jak najszybciej podjąć działania odblokowujące kredyty dla firm oraz przywracające zaufanie pomiędzy bankami i przedsiębiorcami.

„Jednym z najpoważniejszych skutków obecnego kryzysu jest utrata zaufania. Nie tylko w stosunku do sektora finansowego, który jest odpowiedzialny za obecną sytuację. Poważnym problemem jest także brak zaufania ze strony banków do przedsiębiorców skutkujący zaostrzeniem warunków finansowania działalności gospodarczej. Jest to poważne zagrożenie dla ich działalności i sytuacji gospodarczej w Polsce” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Krajowa Izba Gospodarcza ma nadzieję, że Rząd RP zrealizuje zapowiedź wprowadzenia poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa dla banków w wysokości 40 mld zł. Oznacza to, że banki będę lepiej chronione przed utratą płynności.

Istotną rolę w zminimalizowaniu skutków utraty zaufania do biznesu, a co za tym idzie ograniczenia zdolności kredytowej polskich przedsiębiorstw może odegrać Bank Gospodarstwa Krajowego przejmując i rozszerzając działalność prowadzoną dziś przez Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Środowisko przedsiębiorców pozytywnie przyjęło zapowiedź Rządu dotyczącą dokapitalizowania Banku Gospodarstwa Krajowego kwotą 2 mld zł, która ma umożliwić rozwój bezpiecznej akcji kredytowej dla małych i średnich firm do poziomu 20 mld złotych. Może to zachęcić przedsiębiorców do wydatkowania większych pieniędzy na inwestycje.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej należy także istotnie zwiększyć wysokość kwot poręczanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, np. do 100 mln euro (dziś wysokość poręczenia wynosi maksymalnie 5 mln euro). Poza tym, zmianie powinna ulec wysokość oraz sposób obliczania wynagrodzenia za poręczenia (np. 0.1% rocznie zamiast 1% za kilkanaście lat poręczenia).

Działalność poręczeniowa BGK powinna koncentrować się wokół finansowania realizacji zamówień publicznych (budowy dróg, stadionów, etc.). Procedura udzielenia poręczenia powinna być ponadto przejęta (lub w istotnej części obsługiwana) przez komercyjne banki kredytujące.

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej konieczne jest wprowadzenie pełnej, 100 % gwarancji Skarbu państwa dla kredytów udzielanych pod projekty realizowane w oparciu o środki z funduszy strukturalnych. Istnieje poważne zagrożenie, że projekty, które uzyskały albo uzyskają finansowanie z funduszy unijnych nie będą mogły być realizowane z uwagi na ograniczony dostępu do kapitału.

Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że Rada Polityki Pieniężnej powinna podjąć bardziej zdecydowane działania w kierunku obniżki stóp procentowych. Oczekujemy jeszcze w 2008 r. obniżki podstawowych stóp procentowych o co najmniej 50 punktów bazowych. Za tak zdecydowaną decyzją przemawiają podstawowe wskaźniki ekonomiczne oraz zdecydowane obniżki stóp procentowanych m.in. Szwajcarskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego, Bank Anglii i Amerykańskiej Rezerwy Federalnej

„Polskiej gospodarki, pomimo jej solidnej podbudowy ekonomicznej, nie stać na grzech zaniechania w zakresie kosztów dostępności pieniądza” – mówi Andrzej Arendarski.

Konieczne jest podjęcie przez Rząd RP szybkich i zdecydowanych kroków zmierzających do stworzenia skutecznych regulacji nadzoru nad rynkiem finansowym.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu