Epicor – dobre wyniki za trzeci kwartał 2008

przez | 27/11/2008

Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), wiodący dostawca aplikacji biznesowych dla średnich przedsiębiorstw i firm z listy Global 1000, ogłosił dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał zakończony 30 września 2008. Przewodniczący i dyrektor naczelny Epicor, Thomas Kelly, skomentował: „Epicor osiągnął dobre wyniki w okresie, który okazał się jednym z najtrudniejszych trzecich kwartałów, jakich światowe rynki doświadczyły od wielu lat.

Wyniki zgodne z GAAP:  Zgodne z GAAP przychody za trzeci kwartał 2008 wyniosły 135,8 mln dol., przy czym zysk netto wyniósł 3,8 mln dol., czyli 0,06 dol. na akcję i ekwiwalent akcji.   W porównaniu, zgodne z GAAP przychody za trzeci kwartał 2007 wyniosły 103,1 mln dol., a zgodny z GAAP zysk netto 8,1 mln dol., czyli 0,14 dol. na akcję i ekwiwalent akcji.

Wyniki niezgodne z GAAP2:  Niezgodne z GAAP przychody za trzeci kwartał 2008 wyniosły 137,7 mln dol., przy czym niezgodny z GAAP zysk netto wyniósł 11,3 mln dol., czyli 0,19 dol. na akcję i ekwiwalent akcji. W porównaniu, w trzecim kwartale 2007 przychody niezgodne z GAAP wyniosły 103,1 mln dol., a niezgodny z GAAP zysk netto 12,7 mln dol., czyli 0,22 dol. na akcję i ekwiwalent akcji.

Przychody za trzeci kwartał 2008 według segmentu:  W trzecim kwartale 2008 niezgodne z GAAP przychody z opłat licencyjnych wyniosły 22,4 mln dol., w porównaniu ze zgodnymi z GAAP przychodami z opłat licencyjnych wynoszącymi 24,1 mln dol. w trzecim kwartale 2007. Niezgodne z GAAP przychody z konsultingu wyniosły w trzecim kwartale 2008 41,8 mln dol., wyłączając ok. 0,1 mln dol. korekty z tytułu aktualizacji wartości godziwej w wyniku zastosowania metody nabycia NSB, w porównaniu ze zgodnymi z GAAP przychodami z konsultingu wynoszącymi 32,8 mln dol. w trzecim kwartale 2007. Niezgodne z GAAP przychody z serwisu za trzeci kwartał 2008 osiągnęły kolejny rekordowy poziom, wzrastając do 52,0 mln dol., wyłączając ok. 1,8 mln dol. korekty z tytułu aktualizacji wartości godziwej w wyniku zastosowania metody nabycia NSB, w porównaniu ze zgodnymi z GAAP przychodami z serwisu wynoszącymi 40,1 mln dol. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zgodne z GAAP przychody ze sprzętu i inne za trzeci kwartał 2008 wyniosły 21,6 mln dol., znaczny wzrost w porównaniu ze zgodnymi z GAAP przychodami ze sprzętu i innymi, wynoszącymi 6,1 mln dol. w trzecim kwartale roku ubiegłego.

„Nadal odnosimy korzyści z dużej, stabilnej bazy klientów, a wzrastające przychody z regularnych usług serwisowych pomogły nam uzyskać 18,7 mln dol. wolnych przepływów pieniężnych1.  Wskaźniki utrzymania klientów pozostały w okolicach rekordowego poziomu 94%, odzyskaliśmy też 142 klientów, którzy wcześniej zrezygnowali z usług serwisowych, co oznacza dodatkowe 3,1 mln dol. regularnych rocznych przychodów z serwisu. Choć wiele umów licencyjnych pod koniec tego kwartału uległo opóźnieniu w wyniku bezprecedensowego kryzysu ekonomicznego, ta strata przychodów została zrównoważona zwyżkami w innych działach i udało nam się dostosować wydatki do warunków rynkowych.

W trzecim kwartale pozyskaliśmy aż 155 nowych klientów dzięki czemu Epicor utrzymuje unikalną pozycję wiodącego dostawcy oprogramowania, które pomaga przedsiębiorstwom zaoszczędzić pieniądze i wdrożyć w całym przedsiębiorstwie skuteczność i wydajność operacyjną” – kontynuował Kelly. „Oferujemy niski całkowity koszt posiadania i możemy jasno określić krótkoterminowy zwrot z inwestycji. Chociaż kryzys i niepokój ekonomiczny nie pozostaje bez wpływu na Epicor, mamy powody do zadowolenia. W następnych kilku kwartałach wprowadzimy silną gamę nowych produktów, które naszym zdaniem zapewnią znakomite krótko- i długoterminowe szanse zwiększenia udziału poprzez atakowanie nowych rynków.”

Kelly zakończył słowami: „W obecnym klimacie ekonomicznym Epicor skupia się na trzech podstawowych celach: wspieraniu i rozbudowywaniu istniejącej bazy klientów poprzez zapewnianie produktów wysokiej jakości, potrzebnych naszym klientom, przy najniższym całkowitym koszcie posiadania; lepszym zarządzaniu wydatkami i doskonaleniu wydajności w całym przedsiębiorstwie; oraz lokowaniu inwestycji w przedsięwzięciach o najwyższym priorytecie.”

Podsumowanie zestawienia bilansowego

Zestawienie bilansowe Firmy z dnia 30 września 2008 obejmowało środki pieniężne w wysokości 95,7 mln dol. W zestawieniu znalazły się wolne przepływy pieniężne w wysokości 18,7 mln dol. w trzecim kwartale 2008, co pomogło w spłacie 46,8 mln dol. instrumentu kredytowego Firmy w tym kwartale. Oczekuje się, że wynikiem spłaty będzie zmniejszenie kwartalnego punktu procentowego bieżącej stopy procentowej instrumentu kredytowego do 2,25% powyżej LIBOR. Całkowite saldo należności Firmy na dzień 30 września 2008 obejmuje 8,5 mln dol. pożyczek bieżących, głównie związanych z bieżącą częścią należnej pożyczki terminowej instrumentu kredytowego Firmy, która pomogła sfinansować przejęcie NSB, oraz długoterminową pożyczkę w wysokości 331,3 mln dol., w tym 230 mln dol. zobowiązań w stosunku do posiadaczy 2,375% obligacji zamiennych Firmy oraz 100,9 mln dol. z instrumentu kredytowego Firmy.

Pod koniec trzeciego kwartału 2008 należności z tytułu dostaw i usług netto wynosiły około 95,4 mln dol. Zainkasowanie przez Firmę należności w znacznej wysokości 142,9 mln dol. w trzecim kwartale 2008 pomogło marginalnie zmniejszyć wskaźnik rotacji należności w dniach (DSO) do 65 z 66 w drugim kwartale 2008. Przychody przyszłych okresów pod koniec trzeciego kwartału 2008 wyniosły 92,3 mln dol.

Prognozy biznesowe

W obliczu niepewności i ograniczonej przewidywalności gospodarki światowej, wydatków w branży informatycznej oraz wahań kursu walut, Firma aktualizuje prognozy na czwarty kwartał i cały rok 2008 dotyczące niezgodnych z GAAP przychodów, niezgodnych z GAAP zysków na akcję i oczekiwań odnośnie wolnych przepływów pieniężnych. Nie należy polegać na wcześniej opracowanych przez Firmę prognozach na czwarty kwartał i cały rok 2008.

Oczekuje się, że w czwartym kwartale 2008 niezgodne z GAAP przychody ogółem wyniosą 125 – 140 mln dol., a przychody na cały rok 2008 497 – 512 mln dol. Oczekuje się, że niezgodne z GAAP zyski na akcję w czwartym kwartale 2008 wyniosą 0,18 – 0,28 dol., zaś niezgodne z GAAP zyski na akcję za cały rok 2008 wyniosą 0,61 – 0,71 dol. Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne wyniosą 17 – 27 mln dol. w czwartym kwartale, a 52 – 62 mln dol. w całym roku 2008.

Firma poinformowała, że prognozy dotyczące czwartego kwartału i całego roku 2008 opracowała niezgodnie z zasadami GAAP. Niezgodne z GAAP prognozy przychodów na czwarty kwartał i cały rok 2008 nie obejmują oczekiwanej korekty przychodów przyszłych okresów z tytułu aktualizacji wartości godziwej w wyniku rozliczania przejęcia NSB metodą nabycia zgodnie z zasadami GAAP. Prognozy niezgodnych z GAAP zysków na jedną akcję w czwartym kwartale 2008 nie uwzględniają amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w czwartym kwartale, której oczekiwana wysokość to obecnie 8,4 mln dol., ani wydatków na wynagrodzenia w postaci akcji, w czwartym kwartale w wysokości ok. 2,4 mln dol. Oczekiwania w stosunku do niezgodnych z GAAP zysków na jedną akcję w czwartym kwartale 2008 zakładają średnią ważoną liczbę 60,1 mln akcji. Prognozy Firmy na cały rok 2008 dotyczące niezgodnych z GAAP zysków na akcję nie uwzględniają amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, której oczekiwana wysokość dla całego roku to obecnie ok. 33,0 mln dol., wydatków na wynagrodzenia w postaci akcji, dla całego roku w wysokości ok. 8,6 mln dol., straty z rozliczenia kontraktów opcyjnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym związanym z ceną przejęcia NSB, kosztów nie zakończonych prac badawczo-rozwojowych ani kosztów restrukturyzacyjnych i innych. Oczekiwania w stosunku do niezgodnych z GAAP zysków na akcję w całym roku 2008 zakładają średnią ważoną liczbę 59,2 mln akcji.

(1)Wolne przepływy pieniężne to wskaźnik niezgodny z GAAP.  Firma oblicza wolne przepływy pieniężne, do skorygowanej EBITDA dodając wydatki na wynagrodzenia w postaci akcji i odejmując wydatki inwestycyjne, środki pieniężne na podatki i odsetki netto.  Pełne zestawienie znajduje się w tabeli poniżej.

(2)Patrz uzgodnienia ze środkami GAAP pod koniec niniejszego komunikatu prasowego.