Konieczna elastyczna doba pracownicza

Obecne przepisy regulujące rozliczanie czasu pracy są skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia zwiększającą się aktywność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prewencji i szkolenia pracodawców dotyczące prawidłowego rozliczania czasu pracy. Naszym zdaniem szczytne działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli przepisy nie zostaną uproszczone.

Konfederacja Pracodawców Polskich otrzymuje z przedsiębiorstw sygnały, że ewentualne skutki kryzysu finansowego mogą mieć istotny wpływ także na polskich pracodawców. Ich zdaniem poważną barierą, która może zaważyć na utrzymaniu stanu zatrudnienia, są niedostatecznie elastyczne przepisy, regulujące organizację czasu pracy. Na potrzebę ich uelastycznienia wskazują pracodawcy działający m.in. w branży motoryzacyjnej, sprzętu AGD i hutniczej.

Integracja Polski z UE oraz otwieranie się rynków pracy, wzrost gospodarczy i związane z nim tworzenie nowych miejsc zatrudnienia – pokazały problemy polskiego rynku pracy. Rok 2006 był pierwszym, w którym dla wielu przedsiębiorców, mimo wysokiej stopy bezrobocia, problemem stało się znalezienie odpowiedniego personelu, szczególnie w czasie, gdy gospodarka rozwija się w przyspieszonym tempie.

W obliczu zachodzących zmian, nasilającej się konkurencji i negatywnych skutków kryzysu finansowego światowej gospodarki – na co wskazują nasi członkowie – pracodawca musi mieć swobodę w kształtowaniu poziomu zatrudnienia i dostosowywania go do aktualnych potrzeb. Dlatego tak istotne jest powszechne wykorzystywanie i promowanie elastycznych form organizacji czasu pracy. To nie tylko zwiększy konkurencyjność polskich firm i umożliwi większe bezpieczeństwo zatrudnienia, a przede wszystkim ułatwi firmom zatrzymanie wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników.

Konfederacja Pracodawców Polskich podkreśla, że polskiemu prawu pracy potrzebne jest inne, zgodne z tendencją w UE, podejście do definicji doby pracowniczej. Doby, rozumianej jako jedynie punkt odniesienia do oceny wykonywania prawa pracownika do dobowego, tygodniowego wypoczynku, możliwość stosowania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, wprowadzenie powszechnej normy opt-out, wdrożenie i upowszechnienie instytucji indywidualnych kont czasu pracy. Na tym tle obecne regulacje prawne w Polsce, za wyjątkiem rozwiązań adresowanych do ograniczonej grupy zawodowej np. lekarzy (ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), nie uwzględniają tych trendów i elastycznych rozwiązań, które z powodzeniem stosują poszczególne kraje UE np. Wielka Brytania, Dania, Niemcy czy Grecja. Podkreślamy przy tym, że zmiany te są także korzystne dla pracowników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu