Potrzebny dialog na rzecz niepełnosprawnych

W sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trwają prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zostały one podyktowane koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów Komisji Europejskiej. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że zmiany są niezbędne.

Jednak w naszej ocenie rozwiązania proponowane przez Radę Ministrów, znacznie wykraczają poza obszar wyznaczony przez ustawodawcę unijnego. Chodzi m.in. o odejście, od dnia 1 stycznia 2009 r., od różnicowania wysokości pomocy dla pracodawców w zależności od statusu pracodawcy, przy jednoczesnym utrzymaniu zróżnicowania wysokości pomocy w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika. Doprowadzi to do zmniejszenia wsparcia zatrudnienia dla zakładów pracy chronionej, które uzyskując takie same wsparcie, obowiązane będą wykonywać dotychczasowe obowiązki związane
z zapewnieniem opieki medycznej oraz dostosowaniem firmy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych.

Jest to przejaw nierównego traktowania pracodawców, prowadzący do rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej. W konsekwencji zmiany te najmocniej odczują osoby ze schorzeniami specjalnymi, osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności W ocenie KPP jest bardzo prawdopodobne, że 1 stycznia 2009 r. stracą one pracę i nie  znajdą zatrudnienia na otwartym rynku.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przy dostosowywaniu polskiego prawa do unijnych norm, potrzebna jest szczególna ostrożność. Dlatego apelujemy do Premiera Donalda Tuska, aby propozycje zamieszczone w projekcie nowelizacji przenieść na forum dyskusji Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Uważamy, że przy udziale partnerów społecznych, w atmosferze zrozumienia i merytorycznej dyskusji możliwe jest wypracowanie zasad nowego systemu, który umożliwi aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Optymizmem napawa fakt, że powołana w tej sprawie specjalna podkomisja przyjęła kilka zmian, o które od dawna upominali się pracodawcy. Najważniejsze z nich to:

  • wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia z bieżącego okresu, jako podstawy obliczania wysokości subsydium płacowego,
  • poprawka (w art. 26b ust. 5 pkt 3) dotycząca spełnienia kryterium efektu zachęty w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w miejsce osoby, której umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu na jaki została zawarta,
  • pozostawienie w obecnym brzmieniu zapisu, umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie zatrudnionych pracowników u kilku pracodawców do pełnego etatu,
  • wprowadzenie do art. 2 projektu nowelizacji zapisu, umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie dla już zatrudnionych pracowników z ustalonym prawem do emerytury,
  • możliwość ubiegania się po raz ostatni przez pracodawców o dofinansowanie i refundacje składek na starych zasadach za miesiąc grudzień.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu