Wzrosła sprzedaż i zyski Jutrzenki Holding w III kwartale

 

W trzecim kwartale 2008 roku skonsolidowane przychody Grupy Jutrzenka wyniosła 140,1 mln zł wobec 122,8 mlz zł przychodów wypracowanych w tym samym okresie roku ubiegłego. W trzecim kwartale zysk operacyjny spółki był o ponad 80% wyższy, a zysk netto wzrósł o 85% wobec wyników wypracowanych w trzecim kwartale rok wcześniej.

Wybrane dane skonsolidowane Jutrzenka Holding SA

dane w tys. zł

3Q 2007

3Q 2008

zmiana %

przychody ze sprzedaży

122 827

140 937

14,74%

zysk brutto ze sprzedaży

30 222

58 448

93,40%

zysk operacyjny

4164

7530

80,84%

zysk netto

2 323

4 302

85,19%

Spółki zależne, wchodzące skład Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding, Jutrzenka Colian (dawniej Kaliszanka) i Ziołopex, w trzecim kwartale tego roku wypracowały odpowiednio 111,7 mln zł i 29,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Na poziomie wyniku netto spółki wypracowały w trzecim kwartale zysk netto w wysokości 4,4 mln zł Jutrzenka Colian i 1,8 mln zł Ziołopex.

Wybrane dane finansowe spółek zależnych w 3 kwartale 2008 r.

dane w tys. zł Jutrzenka Colian sp. z o.o. Ziołopex sp. z o.o.
przychody ze sprzedaży

111 743

29 987

zysk brutto ze sprzedaży

46 558

11 038

zysk operacyjny

5 851

3 034

zysk netto

4 430

1 810

Narastająco za trzy kwartały 2008 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK Jutrzenka Holding wyniosły 378,6 mln zł wobec 343,8 mln zł przychodów wypracowanych w tym samym okresie roku ubiegłego. Po dziewięciu miesiącach tego roku Jutrzenka Holding osiągnęła dodatni wynik operacyjny, który wyniósł 5,94 mln zł. Wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2008 roku są nieporównywalne z wynikami osiągniętymi w tym samym okresie roku ubiegłego, ponieważ w 2007 roku była inna struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Jutrzenka oraz wystąpiły zdarzenia jednorazowe. Dla przykładu w ubiegłym roku w zysku netto za 9 miesięcy uwzględniony jest jednorazowy wynik w wysokości 66,8 mln zł z tytułu wyższej wartości Helleny w transakcji przejęcia.

Nasze wyniki uznajemy za zadowalające. Pokazaliśmy, że w trzecim kwartale dobrze radzimy sobie ze sprzedażą i zwiększamy systematycznie marżę brutto na sprzedaży, która w tym okresie wyniosła ponad 41%. – mówi Jan Kolański, prezes zarządu Jutrzenka Holding SA. Spodziewamy się, że czwarty kwartał będzie udany i wpłynie pozytywnie na wynik wypracowany przez Grupę w całym roku. – dodaje.

Podział akcji spółki Jutrzenka Holding SA

W oparciu o uchwałę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 14 listopada przypada dzień podziału wszystkich dotychczasowych emisji akcji spółki Jutrzenka Holding, które są dopuszczone do obrotu na GPW. Podział z 7 175 550 sztuk na 143 511 000 sztuk akcji wynika ze zmiany nominalnej wartości jednej akcji z 3 zł na 0,15 zł. Każdej dotychczasowej jednej akcji o wartości nominalnej 3 zł odpowiada 20 akcji o wartości nominalnej 0,15 zł. Zmiana wartości nominalnej akcji spółki została w dniu 27 października br. zarejestrowana przez sąd. Po rejestracji zmian ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji spółki Jutrzenka Holding wynosi 143 608 080.

Struktura kapitałowa i organizacyjna Grupy Kapitałowej Jutrzenka Holding SA

Produkcja słodyczy i napojów (marki: Goplana, Jeżyki, Akuku, Grześki, Brando, Familijne, Minties Hellena i Frullena) jest prowadzona przez spółkę Jutrzenka Colian sp. z o.o. (dawniej Kaliszanka sp. z o.o.) Siedziba spółki znajduje się w Opatówku, gdzie siedzibę ma również podmiot dominujący w Grupie – Jutrzenka Holding S.A.

Produkcja przypraw i bakalii jest skoncentrowana w spółce Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach.

Integracja biznesowa i uporządkowanie struktury zarządczej w części słodkiej Grupy Jutrzenka Holding, nastąpiło poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa Jutrzenka do spółki Kaliszanka w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Kaliszanki (obecnie po zamianie nazwy Jutrzenka Colian sp. z o.o.). Spółka notowana na GPW w Warszawie zmieniła nazwę na Jutrzenka Holding S.A. i nie będzie prowadzić działalności operacyjnej, zostanie centrum zarządzania dla całej Grupy Kapitałowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu