Grupa Kapitałowa Elzab opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2008 roku.

 

W trzecim kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Elzab wyniosły 17,01 mln zł w porównaniu do 16,93 mln zł wypracowanych w tym samym okresie roku ubiegłego. Fakt ten zasługuje na podkreślenie w związku z tym, że  obowiązek fiskalizacji kolejnych grup podatników  ustalony został na dzień 1 listopada 2008 r. W 2007 r. obowiązek ten ustalony był na dzień 1 października, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększonej sprzedaży już w okresie III kwartału 2007 r.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej EBIT wypracowany przez GK Elzab wyniósł w trzecim kwartale 2,38 mln zł. Rentowność operacyjna wyniosła w trzecim kwartale 13,9% i była wyższa od osiągniętej w drugim kwartale tego roku na poziomie 12,3%.

Zysk netto GK Elzab przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale tego roku 1,74 mln zł wobec 2,02 mln w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wpływ na niższy poziom zysku netto miał wzrost kosztów amortyzacji wartości niematerialnych w związku z rozpoczęciem amortyzowania kosztów zakończonych prac rozwojowych wyrobów wdrożonych do produkcji i sprzedaży pod koniec 2007 r. i w 2008 r. Także wzrost wynagrodzeń w celu dostosowania poziomu płac do sytuacji w regionie i w kraju, wzrost wydatków na działania promocyjno-reklamowe oraz wzrost kosztów usług doradczych, związanych z realizacją procesu fuzji ze spółkami EXORIGO Sp. z o.o. oraz UPOS SYSTEM  Sp. z o.o.

Wyniki GK Elzab narastająco za I – III kw. 2008 roku są nieporównywalne wobec osiągniętych w trzech kwartałach 2007 roku /5,72 mln zł zysku netto/, gdyż zostały obarczone dokonanym w I półroczu br. odpisem wartości firm z konsolidacji spółek zależnych MEDESA Sp. z o.o. oraz MICRA METRIPOND KFT w kwocie 6,47 mln zł. Wartości firm zostały zaktualizowane do poziomu  aktywów netto tych spółek na dzień 30.06.2008 r.

Skonsolidowany wynik netto narastająco za okres I – III kw. 2008 r.  bez uwzględnienia powyższego odpisu wyniósłby ponad 4,9 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu