UCZELNIE I JEDNOSTKI NAUKOWE WNIOSKUJĄ O PONAD 960 MLN ZŁ Z UNII

przez | 14/11/2008

 

 

Dorota Zbińkowska – po. Dyrektora Pionu Wdrażania Funduszy w Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) – Instytucji Wdrażającej działania 1.3 i poddziałania 1.1.1, w ramach osi priorytetowej „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, podczas konferencji w PAP, przedstawiła wyniki pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie.  Zbińkowska poinformowała, że do OPI wpłynęło 176 wniosków, na łączną kwotę ponad 960 mln zł (co stanowi blisko 400% całkowitej alokacji na 2008 r.). Ze wszystkich uprawnionych do aplikowania, najbardziej aktywnymi podmiotami były jednostki naukowe i uczelnie wyższe. Najwięcej wniosków złożono na dofinansowanie projektów rozwojowych (poddziałanie 1.3.1 PO IG), w ramach grupy tematycznej TECHNO.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) podzielono na tzw. osie priorytetowe. W ramach osi priorytetowej 1. Programu – „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” przewidziano wsparcie finansowe dla:

 • prognozowania kierunków badań naukowych, mogących wywrzeć największy wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego kraju metodą foresight (stanowiącą narzędzie pomagające wskazać kierunki pożądanych inwestycji i przedsięwzięć w sferze B+R na poziomie krajowym, jak i na poziomie poszczególnych regionów i branż) – Poddziałanie 1.1.1 PO IG

 • projektów rozwojowych (B+R) o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na praktyczne zastosowania
  w gospodarce bądź o wyjątkowym wymiarze społecznym – Poddziałanie 1.3.1 PO IG;

 • transferu badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki poprzez dofinansowanie kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce – Poddziałanie 1.3.2 PO IG;

 Instytucją Wdrażającą odpowiadającą za nabór i ocenę wniosków w ramach ww. działań jest Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Dla potencjalnych Wnioskodawców, w okresie 2007-2013 przeznaczono kwotę blisko 270 mln euro (w tym w 2008 r.– blisko 72 mln euro).

 Zbińkowska poinformowała, iż w ramach pierwszego naboru konkursowego w 2008 r., do OPI napłynęło łącznie 176 wniosków o dofinansowanie, na łączną wnioskowaną kwotę ponad 960 mln zł (co stanowi blisko 400% całkowitej alokacji przewidzianej dla tych działań na 2008 rok).

 Najwięcej wniosków złożono o dofinansowanie projektów rozwojowych (152 wnioski na łączą kwotę ponad 930 mln zł) – poddziałanie 1.3.1. W ramach tego poddziałania wnioski wpływały w podziale na 3 obszary tematyczne:

 • INFO – czyli optoelektronika, nauki obliczeniowe, sieci inteligentne, telekomunikacyjne
  i teleinformatyczne nowej generacji oraz technologie informacyjne i telekomunikacyjne. W tej grupie wpłynęło
  36 wniosków, na łączną kwotę ponad 148 mln zł (najwięcej z województwa mazowieckiego – 14 wniosków).

 • BIO – czyli postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska, biotechnologia i bioinżynieria, nowe wyroby
  i techniki medyczne. Wpłynęły 53 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 368 mln zł. Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: mazowieckiego (13 wniosków), śląskiego (10 wniosków) oraz małopolskiego
  i wielkopolskiego (po 9 wniosków).

 • TECHNO – czyli technologia i inżynieria chemiczna, nowe materiały i technologie, projektowanie systemów specjalizowanych, mechatronika, nanotechnologie. W grupie tej wpłynęły 63 wnioski na łączną kwotę ponad
  413 mln zł – najwięcej z województw: mazowieckiego (20 wniosków) oraz śląskiego i małopolskiego
  (po 12 wniosków).

 

W ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG, którego założeniem jest wsparcie ochrony własności przemysłowej, tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, w pierwszym naborze wpłynęło tylko 8 wniosków,
na łączną wnioskowaną kwotę ok. 1,5 mln zł, co stanowi jedynie 7% alokacji. W ramach tego Poddziałania przewidziano w 2008 r. dwa nabory konkursowe. Drugi nabór (który zakończył się 31.10.br) spotkał się
z większym zainteresowaniem potencjalnych Beneficjentów – wpłynęło 27 kolejnych wniosków, na łączną kwotę ok. 5,3 mln zł.

 

Ze wszystkich podmiotów uprawnionych do wnioskowania w ramach wdrażanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji poddziałań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka najbardziej aktywnymi okazały
się jednostki naukowe występujące samodzielnie (złożyły 65 wniosków o dofinansowanie) lub w konsorcjach naukowych i naukowo – przemysłowych (40 wniosków) oraz uczelnie wyższe (64 wnioski).

 

Dyrektor Zbińkowska poinformowała także, iż obecnie (do 21 listopada br.) OPI prowadzi jeszcze dodatkowy nabór w ramach Poddziałania 1.1.1. „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”. Decyzja o przeprowadzeniu tego naboru podyktowana została troską o potencjalnych Beneficjentów. „Projekty typu foresight są z założenia projektami długoterminowymi, a ich realizacja trwa zazwyczaj kilka lat. Doszliśmy do wniosku, że organizowanie konkursów pod koniec okresu programowania jest w przypadku tego działania bezcelowe, gdyż Beneficjenci nie zdążą zrealizować swoich projektów. Stąd decyzja, żeby konkursy pierwotnie planowane na koniec okresu programowania przesunąć na lata 2008-2010” – informuje Dorota Zbińkowska.

 Najprawdopodobniej pierwsze umowy z Beneficjentami, których wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, zostaną podpisane jeszcze w grudniu br. Jest to jednak uzależnione od akceptacji list rankingowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kolejne nabory wniosków w ramach działań wdrażanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji przewidziane są na pierwszy kwartał 2009 r.