Stan wykorzystania funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju rynku pracy w 2008 r.

przez | 10/11/2008

 

Od blisko 12 miesięcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi prowadzi nabory wniosków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Ponad 1300 złożonych wniosków, blisko 133,2 mln zł już zakontraktowanych to duży sukces regionu. To sukces, którym warto się chwalić.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (zwłaszcza długotrwale), integracja społeczna wykluczonych oraz promocja przedsiębiorczości to bardzo ważne tematy dla regionu. Na ich realizację w województwie łódzkim tylko w 2008 r. przeznaczono kwotę blisko 232,1 mln zł, z czego 85% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki nim możliwa jest realizacja szeregu projektów i inicjatyw zarówno przez powiatowe urzędy pracy, instytucje pomocy społecznej jak i samorządy lokalne, firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu i pracodawców.

 W 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przeprowadził łącznie 18 naborów wniosków, z czego aż 13 naborów miało charakter konkursów, w których o dofinansowanie projektów mógł się ubiegać każdy podmiot: gmina, miasto, powiat, stowarzyszenie, fundacja, firma szkoleniowa czy pracodawca. Na te konkursy przeznaczonych zostało w Łódzkiem ponad 106 mln zł. Pozostałe środki zostały przekazane powiatowym urzędom pracy i instytucjom pomocy społecznej na realizację zadań statutowych.

 Statystyka dotycząca liczby złożonych wniosków w konkursach jest imponująca. Z optymizmem obserwujemy duże zainteresowanie instytucji kolejno ogłaszanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi naborami wniosków. Łącznie w ramach konkursów ogłoszonych w 2008 r. złożonych zostało blisko 1150 wniosków, z czego najwięcej dotyczyło obszaru aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (ponad 340 wniosków) i integracji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (blisko 320 wniosków). Podpisanych zostało już blisko 120 umów z wnioskodawcami konkursowymi, blisko 450 wniosków jest jeszcze na etapie oceny, w tym wnioski na najbardziej oczekiwane wśród mieszkańców województwa wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do 28 listopada br. prowadzony jest ostatni w tym roku nabór wniosków, w ramach którego ubiegać się można o środki na wspieranie ekonomii społecznej.

Już teraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przygotowuje się do przyszłorocznych naborów. Pula dostępnych środków zostanie zwiększona do blisko 270 mln zł.

 Więcej informacji na temat realizowanych projektów i prowadzonych naborów dostępnych jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi: http://efs.wup.lodz.pl.