Skonsolidowane wyniki finansowe GK Asseco Business Solutions po trzech kwartałach 2008 r.

przez | 10/11/2008

 

114 914 tys. PLN przychodów ze sprzedaży oraz 14 164 tys. PLN zysku netto* osiągnęła Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions po trzech kwartałach 2008 roku. Stanowi to wzrost odpowiednio o 131% i 143% w stosunku analogicznego okresu w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą wyniki są zadowalające – mówi Romuald Rutkowski, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.  

Obok wzrostu przychodów i zysku netto Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions odnotowała również wzrost wskaźników rentowności w ramach prowadzonej działalności. Po III kwartałach Grupa wypracowała wysoki poziom EBITDA 24 957 tys. PLN, co stanowi wzrost o 168% w stosunku do okresu porównawczego oraz EBIT 18 083 tys. PLN, wzrost o 198% w stosunku do analogicznego okresu w 2007 roku.

Rosnące wyniki Asseco Business Solutions były możliwe do zrealizowania dzięki wzrostowi organicznemu oraz wykorzystaniu efektu synergii, jaki pojawił się dzięki połączeniu Asseco BS z Safo, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO a następnie konsolidacji z Anica System. Dzięki temu Grupa mogła budować silną pozycję na rynku i zdobywać nowe kontrakty. Intensyfikacja działań handlowych oprócz wzrostu wskaźników przychodowych spowodowała wzrost kosztów operacyjnych oraz kosztu własnego sprzedaży. Fakt ten jednak nie wpłynął znacząco na wskaźniki rentowności Grupy. Marża brutto na sprzedaży w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiła blisko 35%, a marża operacyjna ponad 15%.

 Wyniki nie są  złe i jako nowy zarząd będziemy się starali je systematycznie poprawiać. To na co stawiamy to procesowe poprawianie rentowności projektów, które są i będą realizowane w Grupie. Staramy się też racjonalizować koszty, aby w pełni wykorzystać na tym polu efekty synergii. – mówi Romuald Rutkowski, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A. – Równocześnie udało nam się przyspieszyć proces wewnętrznej restrukturyzacji, którego końcowym efektem będzie połączenie się Asseco BS z naszą spółka zależną Anica System. Obecnie prowadzimy prace nad planem połączenia. Wierzę, że to posunięcie pozwoli rozwijać nasz biznes jeszcze szybciej i efektywniej niż dotychczas. – mówi Romuald Rutkowski, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

Po III kwartale 2008 skonsolidowany portfel zamówień Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions  wynosi 146,7 tys. PLN. Stanowi to 153% ubiegłorocznej sprzedaży. 

Asseco Business Solutions jest liderem rynku ERP i jako jedyna w Polsce firma posiada pełną ofertę dla małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie aplikacji IT wspomagających zarządzanie, outsourcing i e-learning. Dzięki akwizycji spółki Anica System portfolio produktów powiększyło się o nowoczesne rozwiązania mobilne wspierające sprzedaż, pozwalające na wymianę informacji pomiędzy producentami i dystrybutorami oraz systemy do rozliczeń transakcji factoringowych.

*zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej