Restauracje bez papierosów?

Konfederacja Pracodawców Polskich docenia starania posłów Komisji Zdrowia, zmierzające do wprowadzenia regulacji, które zwiększyłyby ochronę osób niepalących, narażonych na szkodliwe działanie dymu tytoniowego. Takie regulacje, patrząc na doświadczenia innych krajów, nie powinny jednak zachęcać do jawnego omijania ustanowionego prawa, z drugiej strony powinny respektować zarówno prawa osób niepalących jak i palących.

Jednym z poruszanych zagadnień w ramach projektu ustawy jest palenie papierosów w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że obecne regulacje w tym zakresie zawiodły, dlatego proponujemy wyraźne rozdzielenie pomieszczeń dla palących, jak i dla niepalących oraz ich wyraźne oznakowanie. Nie jest możliwe łączenie w jednym pomieszczeniu stolików dla palaczy oraz dla osób niepalących, czego efektem jest brak ochrony tych drugich przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje też zakaz palenia w odległości 10 metrów od wejścia do m.in. punktów gastronomicznych, sklepów itp. Naszym zdaniem, zapis ten powinien być usunięty z projektu, ponieważ nie będzie można go wyegzekwować. Dodatkowo, pojawiłoby się wiele różnic interpretacyjnych odległości – np. gdzie palący byliby w odległości około 10 metrów, czy dotyczyłoby to miejsca, gdzie palący faktycznie stoi, czy też miejsca, do którego dolatuje dym itp.? Przypominamy, że uchwalanie prawa, które jest niewykonalne, szczególnie w sferze wykroczeń, należy uznać za sprzeczne z podstawowymi zasadami legislacji i społeczeństwa obywatelskiego.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, właściciele sami powinni decydować o tym, czy lokal jest przeznaczony dla palących czy dla niepalących. Taki lokal powinien być czytelnie oznaczony. Wówczas każdy z klientów lub pracowników mógłby świadomie wybrać czy decyduje się na obecność w lokalu, w którym można palić lub czy wybiera lokal „bez papierosa”. Jest to rozwiązanie, z powodzeniem stosowane w innych krajach europejskich takich, jak np. Hiszpania. Dodatkowo, mając na uwadze ochronę osób nieletnich, KPP proponuje, aby wstęp do lokali palących miały tylko osoby pełnoletnie. Uważamy, że taka regulacja byłaby spójna z obowiązującym dziś zakazem sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. Zdaniem KPP należałoby podnieść granicę wieku osób, w których obecności nie należy palić wyrobów tytoniowych do 18 lat. Jest to wiek, który według prawa nadaje pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do wyrażania zgody i decydowania o własnym zdrowiu.

Nie można zapominać, że poza kosztami finansowymi, zmiany konstrukcyjne lokali wymagają bardzo często stworzenia odpowiednich projektów, zezwoleń i zgód, co oznacza z reguły długotrwałe postępowania administracyjne. Dodatkowo, przedsiębiorcy muszą odpowiednio wcześniej finansowo i prawnie przygotować się do likwidacji pomieszczeń dla palących, ich zmiany, czy też wyodrębnienia. Dlatego postulujemy wydłużenie vacatio legis ustawy z 3 do 12 miesięcy. Stawiane wymogi nie są doprecyzowane i dlatego przy ich stosowaniu może nastąpić bardzo duża dowolność i wybiórczość i nie wszystkich będzie stać na ich wprowadzenie. Według wyliczeń koszt tworzenia takiej palarni to ok. 100 tys. złotych (nie wspominając o bardzo wysokich i energochłonnych kosztach związanych z jej funkcjonowaniem). Specjaliści w zakresie wentylacji zwracają uwagę, że nie ma potrzeby wprowadzania do palarni norm, które odpowiadają często wymogom sal operacyjnych a odpowiednie regulacje dotyczące palarni już obowiązują. KPP jest przeciwna nakładaniu na przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, dodatkowych tak wysokich obciążeń związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, które nie mają uzasadnienia zdrowotnego ani ekonomicznego

Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że projekt ustawy powinien zostać przedstawiony do szerokich konsultacji z podmiotami, które obejmie regulacja, w tym z przedstawicielami lokali gastronomiczno – rozrywkowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu