Rada Gabinetowa okazją do podjęcia antykryzysowych działań

przez | 28/10/2008

Posiedzenie Rady Gabinetowej zaplanowane na dzień 28 października 2008 r. powinno być okazją do zadeklarowania przez Prezydenta i Rząd wspólnych, szybkich oraz skutecznych działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków obecnego kryzysu dla rozwoju polskiej gospodarki – uważają przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej. „Sytuacja jest poważna i polscy przedsiębiorcy oczekują, że Prezydent i Rząd zaprzestaną konfliktów politycznych i podejmą jak najszybciej rzeczywistą współpracę zmierzającą do uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, inicjatywa w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu powinna wychodzić z obu stron: zarówno Prezydenta, jak i Rządu.  Środowisko polskich przedsiębiorców oczekuje, że w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej Prezydent jednoznacznie zadeklaruje szybkie podpisanie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która przewiduje podwyższenie do 50 tys. euro gwarancji dla depozytów bankowych oraz poprze szybkie wejście Polski do strefy euro według koncepcji zaproponowanej przez Rząd. Samorząd gospodarczy liczy także, że poparte zostaną inicjatywy legislacyjne Rządu zmierzające do ograniczenia deficytu budżetowego poprzez ograniczenie wydatków sztywnych budżetu państwa (np. ograniczenie liczby osób uprawnionych do emerytur pomostowych, stopniowa likwidacja finansowania KRUS przez budżet państwa).

Oczekiwania przedsiębiorców dotyczą także Rządu. Krajowa Izba Gospodarcza liczy, że posiedzenie Rady Gabinetowej będzie okazją do przedstawienia konkretnego planu wejścia Polski do strefy euro (najpóźniej w 2012 r.) oraz zaprezentowania zasad szybkiego wprowadzenia rządowych gwarancji na kredyty międzybankowe, przy zachowaniu współodpowiedzialności banków za przeprowadzane operacje. Z pewnością ułatwiłoby to powrót zaufania w relacjach instytucji finansowych.

Krajowa Izba Gospodarcza liczy także na zapowiedź likwidacji podatku od zysków kapitałowych (w związku z głęboką recesją na GPW, która ma negatywny wpływ na wysokość środków zgromadzonych w OFE) oraz wprowadzenie od 2009 r. zachęt podatkowych w ramach III filaru systemu ubezpieczeń społecznych.