Firma Lawson Software podała wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2009

przez | 21/10/2008

Firma Lawson Software (Nasdaq: LWSN) podała wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2009, który zakończył się 31 sierpnia 2008 r. Spółka odnotowała przychody za kwartał, wyliczone według zasad GAAP (amerykańskich standardów rachunkowości), na poziomie 190,9 mln USD, czyli o 2% więcej niż przychody z pierwszego kwartału roku finansowego 2008, które wyniosły 187,4 mln USD. Poprawa nastąpiła w wyniku 13-procentowego wzrostu przychodów z usług serwisowych, związanych z przedłużaniem umów serwisowych po wzrastających standardowo cenach rocznych, migracją klientów do poziomu premium usług Lawson Total Care oraz podpisaniem umów z nowymi klientami. Wzrost przychodów z usług serwisowych został skompensowany 17-procentową obniżką w przypadku opłat licencyjnych i 3-procentowym spadkiem przychodów z usług konsultingowych. Spadki w obszarze opłat licencyjnych odnotowano ze względu na niższe przychody ze sprzedaży rozwiązań M3 w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz niższe przychody ze sprzedaży produktów S3 w Ameryce Północnej i Południowej w branżach innych niż docelowe. Przychody z usług konsultingowych obniżyły się natomiast ze względu na mniejszą liczbę fakturowanych pracowników oraz mniejsze wykorzystanie aktywów spółki w pewnych regionach. Usługi stron trzecich zmalały zgodnie z oczekiwaniami.

Strata netto za pierwszy kwartał, liczona według zasad GAAP, wyniosła 2,5 mln USD, czyli 0,01 USD na akcję, w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 5,6 mln USD, czyli 0,03 USD na akcję i ekwiwalent akcji, w pierwszym kwartale roku finansowego 2008. Spadek zysku netto należy przypisać przede wszystkim wzrostowi rezerw na podatki dochodowe i niższym wpływom z odsetek, co zostało spowodowane niższymi saldami inwestycyjnymi oraz niższymi zyskami z inwestycji. Poza tym, wyniki uwzględniają redukcję zysków netto, skalkulowaną według GAAP i innych zasad, w wysokości 1,9 mln USD, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń w postaci bonusów za sprzedaż, które powinny były zostać zaksięgowane w czwartym kwartale roku finansowego 2008. Firma Lawson stwierdziła, że koszty te nie są istotne dla wszystkich okresów, rocznych i kwartalnych roku finansowego 2008, jak również nie będą istotne w roku finansowym 2009. Wahania kursów walut spowodowały spadek zysków netto na akcję w wysokości prawie 0,02 USD. W Tabeli 1, dołączonej do niniejszego opracowania, znajduje się podsumowanie wpływu wahań walut na rokrocznie mierzoną wydajność firmy Lawson.

Zysk netto, obliczony zgodnie z zasadami GAAP, oraz zysk na akcję uwzględniają koszty przed opodatkowaniem w łącznej kwocie 4 mln USD z tytułu amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji nabytych umów serwisowych, wpływu księgowania przejęć na koszty usług konsultingowych, kosztów restrukturyzacyjnych, korekty rezerw na roszczenia przed fuzją, a także koszt wynagrodzeń niepieniężnych w formie akcji w wysokości 1,8 mln USD. Bez tych kosztów, ale z uwzględnieniem przychodów z usług serwisowych w wysokości 0,3 mln USD oraz usług konsultingowych kształtowanych przez korekty księgowania przejęć dokonanych w saldach otwarcia przychodów przyszłych okresów przejętych od byłej firmy Intentia International AB i innych spółek, zysk netto za pierwszy kwartał roku finansowego 2009, obliczony według zasad innych niż GAAP, wyniósł 8,7 mln USD, czyli 0,05 USD na akcję i ekwiwalent akcji. Zysk netto na akcję, obliczony według zasad innych niż GAAP, uwzględnia rezerwy, skalkulowane również według zasad innych niż GAAP, na podatki dochodowe według szacunkowej stopy 35%. W pierwszym kwartale roku finansowego 2008 zysk na akcję i ekwiwalent akcji w wysokości 0,05 USD, wyliczony rok do roku według zasad innych niż GAAP, spadł z poziomu 0,07 USD.

– W pierwszym kwartale finansowym mieliśmy do czynienia z różnymi wynikami – stwierdził Harry Debes, prezes i dyrektor generalny firmy Lawson. – Sprzedaż rozwiązań S3 była zgodna z oczekiwaniami i wyniki w sektorze ochrony zdrowia i publicznym okazały się bardzo dobre, jednak sprzedaż produktów M3, zarówno w Europie, jak i na obu kontynentach amerykańskich, była niższa od przewidywanej. Tak więc, licząc rok do roku, nie poprawiła się sytuacja w obszarze kontraktów na wdrożenie pakietów oprogramowania. Jeśli chodzi o przychody z usług i wykorzystanie zasobów, to wskaźniki wypadły słabiej niż przewidywaliśmy, szczególnie w niektórych częściach Europy. Cieszę się, że w obszarze usługowo-serwisowym radzimy sobie znakomicie. Mimo, ze rok zaczęliśmy bardzo spokojnie, cały czas naszym celem nadrzędnym pozostaje poprawa rentowności. Nie ulega wątpliwości, że w obecnej sytuacji ekonomicznej nie będzie to łatwe zadanie – dodał Harry Debes.

Prognozy finansowe

Na drugi kwartał roku finansowego 2009, który kończy się 30 listopada 2008 r., spółka przewiduje osiągnięcie całkowitych przychodów na poziomie 205 – 215 mln USD. Zysk na akcję i ekwiwalent akcji, obliczony według zasad GAAP, zamknie się w przedziale od 0,03 do 0,06 USD. Prognozuje się, że zysk na akcję i ekwiwalent akcji, obliczany według zasad innych niż GAAP wyniesie od 0,07 do 0,10 USD. W wyliczeniach tych nie uwzględniono kosztów przed opodatkowaniem w wysokości około 8 mln USD z tytułu amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji nabytych umów serwisowych, wynagrodzeń niepieniężnych w formie akcji oraz korekt księgowania przejęć dokonanych w saldach otwarcia przychodów przyszłych okresów. Przewidywana na rok finansowy 2009 efektywna stawka opodatkowania, obliczona według zasad innych niż GAAP, powinna osiągnąć 35%. Spółka postara się ją utrzymywać na stałym poziomie przez cały rok finansowy.

W chwili obecnej firma wylicza prognozę na rok finansowy 2009, który kończy się 31 maja 2009 r. Ze względu na zwalniającą gospodarkę i inne czynniki, wcześniejsze przewidywania na rok 2009 wydają się mało realistyczne. Spółka przedstawi skorygowane prognozy na rok finansowy podczas telekonferencji, dotyczącej drugiego kwartału, która odbędzie się w styczniu 2009 r.

Najważniejsze wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2009

  • Na koniec kwartału stan środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych, zbywalnych papierów wartościowych oraz inwestycji wynosił 363,8 mln USD (z uwzględnieniem 2,4 mln USD środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) w porównaniu do 488,6 mln USD (z uwzględnieniem 2,8 mln USD środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) w dn. 31 maja 2008 r.
  • W pierwszym kwartale wykupiono 11,5 mln akcji w ramach przyspieszonego wykupu o wartości 100 mln USD.
  • Łączne przychody przyszłych okresów wyniosły 275,1 mln USD, z czego 57,8 mln USD przypadło na przyszłe przychody z licencji, w porównaniu z bilansem z dn. 31 maja 2008 r., wynoszącym 312,6 mln USD, w tym 54,6 mln USD w przychodach przyszłych okresów. Przychody przyszłych okresów spadły przede wszystkim z powodu obniżenia się poziomu przyszłych przychodów z usług serwisowych, czego przyczyną były z kolei daty wznowienia umów serwisowych, przypadające na trzeci i czwarty kwartał finansowy.
  • Wskaźnik DSO (rotacji należności w dniach) wyniósł na koniec kwartału 68, w porównaniu do 71 w dn. 31 maja 2008 r.
  • Spółka podpisała 216 umów, w porównaniu do 294 w pierwszym kwartale roku finansowego 2008. Średnia cena sprzedaży wszystkich umów wzrosła do 123 000 USD w porównaniu z    89 000 USD rok wcześniej.
  • Podpisano 31 umów z nowymi klientami; dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku podpisano ich 27. Średnia cena sprzedaży umów z nowymi klientami była stosunkowo jednolita i wyniosła 306 000 USD, w porównaniu do 308 000 USD w zeszłym roku.
  • Podpisano jedną umowę, opiewającą na ponad 1 mln USD oraz 9 umów na kwoty od 500 000 do 1 mln USD. Dla porównania w pierwszym kwartale roku finansowego 2008 podpisano 6 umów, opiewających na ponad 1 mln USD oraz 4 na kwoty od 500 000 do 1 mln USD.
  • Przychody w Ameryce Północnej i Południowej stanowiły 55% przychodów ogółem; w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki uzyskano około 41% przychodów ogółem, zaś w rejonie Azji i Pacyfiku – 4%.
  • Najważniejsi nowi klienci: Ameryka Północna i Ameryka Południowa: Cancer Treatment Centers of America (Amerykańskie Centra Leczenia Raka); miasto-powiat Juneau na Alasce; okręg szkolny w mieście Fresno; Fundusz Stanowy Montana; Munson Healthcare; ProHealth Care oraz szpital uniwersytecki im. Roberta Wooda Johnsona. Europa, Bliski Wschód, Afryka: Estrella Maarud; Fonderie du Poitou Aluminium oraz O’Neill. Rejon Azji i Pacyfiku: Daizo.

Ze względu na kwotę w wysokości 1,9 mln USD w korekcie okresowej, związanej ze wspomnianymi wcześniej kosztami wynagrodzeń w formie bonusów za sprzedaż, spółka wylicza obecnie wartość kontroli wewnętrznych dotyczących sprawozdawczości finansowej, ponieważ związane są one z wynagrodzeniem w formie bonusów za sprzedaż oraz poprzednią oceną kierownictwa w kwestii kontroli wewnętrznych dotyczących sprawozdawczości finansowej z dn. 31 maja 2008, dołączonej do dokumentu spółki z roku finansowego 2008 – formularza 10-K. Jak zwykle, publikowane kwartalne wyniki finansowe nie są ostateczne dopóki spółka nie wypełni formularza 10-K, co spółka zamierza uczynić w stosownym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.