Apel Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce w sprawie włączenia Podstaw przedsiębiorczości do grupy przedmiotów maturalnych (projekt)

Przedsiębiorczość jest postawą, która współdecyduje o życiowym powodzeniu jednostek, ale także o rozwoju społeczności i narodów. Międzynarodowa pozycja każdego kraju w dużo większym stopniu zależy dziś od przedsiębiorczości jego obywateli niż od pozostałych czynników. Przedsiębiorcze społeczeństwa mają aktywny stosunek do stojących przed nimi wyzwań, potrafią przełamywać własne ograniczenia w dążeniu do celu we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko w biznesie.

Unia Europejska nieustannie przypomina, że przyszłość naszego kontynentu zależy od przedsiębiorczości Europejczyków. Dlatego wszystkie państwa członkowskie powinny aktywnie wspierać przedsiębiorczość swoich obywateli, wychowywać w tym duchu młode pokolenie i rozwijać jego edukację ekonomiczną. To zadanie ma szczególną wagę w naszym kraju, ponieważ demokracja i wolny rynek są naszym udziałem dopiero od 20 lat.

Kierując się tym przekonaniem, Komitet Honorowy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce zwraca uwagę wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie i edukację ekonomiczną społeczeństwa na konieczność wzmożenia wysiłków i współpracy w tym zakresie.

Naszą szczególną troskę budzi sytuacja przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wykładanego w szkołach ponadgimnazjalnych. Mamy obawę, że jakość jego nauczania pozostawia wiele do życzenia. Teza taka znajduje oparcie m.in. w wynikach badania CBOS (V 2005) „Jak szkoły średnie przygotowują młodzież do życia?”. Na pytanie, czy ich absolwenci są właściwie przygotowani do szukania pracy, twierdząco odpowiedziało 24% badanych. Zdaniem tylko co piątego respondenta absolwenci szkół średnich są właściwie przygotowani do prowadzenia własnej firmy.

Z kolei w raporcie przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na zlecenie NBP, a dotyczącym praktyki nauczania Podstaw przedsiębiorczości (III-IV 2005) stwierdza się m.in., że ranga tego przedmiotu jest niska. Jest on lubiany tylko w tych szkołach, w których nauczyciele stosują nowoczesne metody nauczania i proponują zróżnicowane formy edukacji, a tymczasem 70% uczniów twierdzi, że na lekcjach Pp dominuje wykład i inne metody to rzadkość.

Chociaż dane te pochodzą sprzed trzech lat, nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że sytuacja zmieniła się na lepsze. Ostatnie dni przynoszą dodatkowe argumenty świadczące o konieczności rzetelnej edukacji ekonomicznej społeczeństw – przyczyną światowego kryzysu finansowego jest bowiem nie tylko nieodpowiedzialność instytucji finansowych, ale także ich klientów.

Komitet Honorowy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce zwraca się zatem do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o wzmacnianie edukacji ekonomicznej młodzieży szkolnej, poprawę programów i metodyki nauczania, w tym podniesienie rangi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości poprzez jak najszybsze włączenie go do grupy przedmiotów maturalnych. Wiemy, że możliwość zdawania tego przedmiotu na maturze automatycznie nie poprawi jakości jego nauczania. Jesteśmy jednak przekonani, że jest to nieodzowny warunek wzrostu zainteresowania tym przedmiotem uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół, podniesienia jego prestiżu i lepszego spełniania przypisanej mu roli.

Komitet Honorowy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu