Większa swoboda działalności gospodarczej

przez | 20/10/2008

Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera rozwiązania poprawiające sytuację prawną przedsiębiorców wobec organów kontroli. Tworzy także nowoczesny system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców oraz informacji o nich. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia projekt i ma nadzieję na jego szybkie wejście w życie.
Zgodnie z projektem, dowody zdobyte w wyniku kontroli przeprowadzonej z naruszeniem prawa, nie będą mogły być wykorzystane przeciwko przedsiębiorcy. To spełnienie postulatów środowiska przedsiębiorców. W praktyce oznacza to, że obecnie nie ma realnych sankcji za łamanie przez urzędników przepisów dotyczących kontroli przedsiębiorstw – a taka regulacja istotnie ograniczy negatywne skutki naruszania zasad inspekcji. – Czasem wykonanie decyzji pokontrolnych oznacza likwidację przedsiębiorstwa, choć postępowanie odwoławcze wykazuje nieprawidłowości w przebiegu kontroli. Dlatego popieramy treść proponowanego ust. 4 art. 77 ustawy. Zwiększy on poszanowanie dla zasad prowadzenia kontroli – uważa Piotr Rogowiecki, ekspert KPP. Trzeba jednak zaznaczyć, że możliwość dochodzenia odszkodowania za czyny opisane w proponowanym przepisie istnieje już w obecnym stanie prawnym, choć w praktyce jest to trudne. Proponowane rozwiązanie może poprawić stan rzeczy. Popieramy także projektowane wprowadzenie obowiązku informowania kontrolowanego przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach w trakcie inspekcji.

Projekt zakłada utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która będzie przekazywać właściwym organom informacje niezbędne do sfinalizowania procesu rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Takie rozwiązanie będzie służyć zwiększeniu przejrzystości systemu, a wykorzystane do tego narzędzia elektroniczne usprawnią proces rejestracji. Dlatego Konfederacja Pracodawców Polskich popiera stworzenie CEIDG. Pozytywnie oceniamy także zakres informacji, jakie rejestr będzie przekazywał. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego wymaga, aby przedsiębiorca miał możliwość zdobycia możliwie szerokiej wiedzy o potencjalnym kontrahencie, zanim nawiąże z nim współpracę. Niewłaściwe jest utrzymywanie w nowym systemie oddzielnego systemu ewidencji dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych (w KRS). Celowe jest stworzenie jednego, wspólnego rejestru – CEIDG, projekt, niestety, nie przewiduje takiego rozwiązania.

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera także umiejscowienie „jednego okienka” w gminach. Wprowadzenie koncepcji „zero okienek” zbliży nas do standardów europejskich i będzie znaczącym krokiem do zmniejszania biurokracji. Zwracamy jednak uwagę, że należy równolegle prowadzić prace nad zwiększeniem dostępności podpisu elektronicznego. Zakup odpowiedniego systemu i jego uwierzytelnienie to koszt kilkuset złotych, który skutecznie odstrasza mikro i małe przedsiębiorstwa od korzystania z elektronicznego kontaktu z administracją. Jednocześnie przypominamy o licznych wypadkach wycieku informacji z różnych organów państwa. Dlatego konieczne jest zachowanie szczególnej staranności w zabezpieczeniu danych osobowych klientów administracji.

Popieramy skrócenie maksymalnego czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym u mikro i małych przedsiębiorców. Dziś często paraliżują one funkcjonowanie wielu firm. Trzeba pamiętać, że wiążą się z dezorganizacją przedsiębiorstwa. Zwracamy jednak uwagę, że przesłanka przedłużenia („przyczyny niezależne od organu”) czasu trwania kontroli, może być interpretowana zbyt szeroko. Przeprowadzający kontrolę będą musieli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych poinformować przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach. Kontrolujący będą musieli także uzasadniać podejmowanie niektórych czynności kontrolnych w książce kontroli, czego nie było do tej pory.

Projekt przewiduje nowelizację ponad 50 innych ustaw. Celem tego działania jest zmiana obecnego stanu rzeczy, w którym organy kontroli powołując się na ustawy branżowe omijają przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W naszej ocenie, dopiero praktyka pokaże, czy przedstawiony projekt poprawi ten stan rzeczy, czy też urzędnicy znajdą kolejny sposób na omijanie korzystnych dla przedsiębiorców zapisów.

Nie znajdujemy uzasadnienia dla wyłączenia obowiązywania zasad przeprowadzania kontroli w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zakazu zbiegu kontroli oraz ograniczenia czasu kontroli w stosunku do kontroli przeprowadzanych w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK ma szerokie kompetencje do przeprowadzania kontroli, które od przyszłego roku jeszcze się zwiększą. W związku z tym proponowane rozwiązanie byłoby znaczącym uszczerbkiem w systemie ochrony przedsiębiorców przed nadmierną uciążliwością kontroli.

Według Konfederacji Pracodawców Polskich, ograniczeniu powinien ulec katalog reglamentowanej działalności gospodarczej. W zdecydowanej większości krajów UE istnieje tylko koncesja. Reglamentacji powinny podlegać jedynie te obszary, których wymaga Wspólnota. Obecna sytuacja, w której rodzaje takiej działalności określone są w wielu ustawach, nie sprzyja przejrzystości prawa. Mamy nadzieję, że ten postulat spotka się z pozytywną reakcją rządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.