Mało czasu na przygotowanie się do nowych przepisów

rzygotowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje zrównanie poziomu wsparcia finansowego dla zakładów pracy chronionej z poziomem dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z otwartego rynku pracy. Jednocześnie na zakładach pracy chronionej zostały utrzymane dotychczasowe dodatkowe obowiązki związane z rehabilitacją medyczną, co zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, jest przejawem nierównego traktowania i może prowadzić do rezygnowania pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej.

Propozycje rządu wprowadzają drastyczne zmiany w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Niestety, pracodawcy mają zbyt mało czasu na dostosowanie swoich firm do nowych przepisów wspólnotowych, co wynika ze zbyt krótkiego terminu przewidzianego na uchwalenia ustawy i wdrożenia jej w życie (1 stycznia 2009 r.). – Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie rządu RP do Komisji Europejskiej o przyznanie rocznego okresu adaptacyjnego – uważa Henryk Michałowicz, ekspert KPP.

Konsekwencją tych zmian będzie rezygnacja zakładów pracy chronionej ze swojego statusu, ponieważ nie będą w stanie wykonywać obowiązków związanych z rehabilitacją medyczną. Zmiany te najmocniej uderzą w osoby najbardziej poszkodowane, czyli ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby ze schorzeniami specjalnymi (niewidomi, epileptycy, osoby z niepełnosprawnością umysłową i psychiczną), bo właśnie takie osoby znajdują zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. Osoby te, po 1 stycznia, stracą pracę i trudno przypuszczać, że znajdą zatrudnienie na otwartym rynku, skoro teraz również go nie znajdują. Przypomnieć należy, że osoby te nie będą mogły także korzystać z dobrych rozwiązań jakie miały ze strony zakładów pracy chronionej. Są to przede wszystkim: zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej oraz dostosowanie całej firmy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niestety, nie jest to jedyny taki przykład kiedy ustawodawca dąży do przyjmowania na siebie większych obowiązków niż wymaga to prawo wspólnotowe. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że rozwiązania przyjęte w ustawie są bardziej niekorzystne niż wynikałoby to z treści Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008. Dzieje się to ze stratą dla gospodarki, firm i samych pracowników. Naszym zdaniem, wdrażane prawo unijne nie narzuca krajom członkowskim kształtu konkretnych rozwiązań w zakresie systemów rehabilitacji zawodowej i społecznej i nie nakazuje dyskryminowania pracodawców o statusie zakładu pracy chronionej, czy też odejścia od dofinansowania zatrudnienia osób pracujących więcej niż u jednego pracodawcy, czy likwidacji refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, jako odrębnego instrumentu wsparcia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu