Wyższe odszkodowania za bezprawne zwolnienia

Senacka Komisja Ustawodawcza prowadzi prace nad projektem zmian w kodeksie pracy. W ich wyniku pracownikowi, w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, będzie przysługiwało prawo dochodzenia na zasadach ogólnych przed sądem pracy pełnego odszkodowania od byłego pracodawcy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich efektem wprowadzonych zmian będzie większa liczba umów zawieranych na czas określony lub zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o rozszerzeniu odpowiedzialności cywilnej z dn. 27 listopada 2007 r. ma charakter interpretacyjny i dotyczy tylko rekompensaty za bezprawne zwolnienie w trybie dyscyplinarnym, a nie wypowiedzenia umowy o pracę. Uważamy jednak, że kwestia dochodzenia pełnej szkody za bezprawne zwolnienie pracownika powinna pozostawać w gestii sądów cywilnych. Obawiamy się również, że sądy pracy nie są odpowiednio przygotowane do rozpoznawania tych spraw i nie mają doświadczenia w oszacowaniu żądanej wysokości odszkodowania. Może mieć to istotny wpływ na treść zapadających orzeczeń i powodować pokrzywdzenie zarówno strony powodowej, jak i pozwanej. Przypominamy, że bezprawnie zwolniony pracownik z którym zawarta była umowa o pracę np. na czas nieokreślony, może starać się o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. Jednak to sąd pracy – stosownie do okoliczności danej sprawy -arbitralnie orzeka o przywróceniu danego pracownika do pracy na poprzednich warunkach bądź o odszkodowaniu.

– Dlatego argument, że pracodawcy w ten tani sposób, wypłacając mu 3-miesięczną odprawę, pozbywają się niewygodnych pracowników – jest nietrafiony. Tym bardziej, że nie ma przeszkód, aby pracownik przed sądem cywilnym dochodził „uzupełnienia” odszkodowania, o ile to wcześniej zasądzone w sądzie pracy nie pokrywa poniesionej szkody – uważa Henryk Michałowicz, ekspert KPP.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich konsekwencją ewentualnego wejścia w życie omawianych propozycji powinny być zmiany w kodeksie pracy przyznające odpowiednie uprawnienia pracodawcom. Dlatego należy m.in. rozważyć przywrócenie instytucji porzucenia pracy i uregulować analogicznie kwestię dochodzenia z tego tytułu szkody od pracownika. Uważamy, że jednostronne ograniczenie odpowiedzialności podwładnych jest przejawem nierównego traktowania. Tym bardziej, że wiele polskich firm, to podmioty małe, które nie dysponują zapleczem prawników i jeżeli już korzystają z konieczności obrony swoich praw, to ponoszą znaczne koszty.

Uważamy, że zamiast prowadzić prace nad projektem należy poświecić ten czas na urzeczywistnianie zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do sądu. Sprzyjać temu mogłoby usprawnienie działalności sądów i upowszechnienie dostępu do usług prawniczych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu