Pomostówki bez porozumienia

 

Komisja Trójstronna kolejny raz omawiała dziś zmiany w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych. Strona związkowa wycofała się z poprzednich ustaleń, dlatego nawet nie podpisano protokołu rozbieżności. Nie rozwiązanymi pozostają więc kwestie, które już wcześniej uzgodniono – np. definicja prac w szczególnych warunkach, część czynników ryzyka oraz pozycje z tzw. wykazu prac. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że obecny projekt ustawy o emeryturach pomostowych wraz ze stanowiskami stron powinien zostać jak najszybciej skierowany na dalszą ścieżkę legislacyjną. Przypominamy, że mamy coraz mniej czasu – obecne przepisy przestaną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. 

KPP stoi na stanowisku, że przy budowie jednolitego systemu zaopatrzenia emerytalnego, należy uwzględnić sytuację osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Sytuację taką, w której pracownik nie jest w stanie – z obiektywnych powodów – kontynuować zatrudnienia, aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego. Niemniej uważamy, że rozwiązanie takie powinno być stosowane wyjątkowo, a możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę powinna zostać ograniczona. 

Konfederacja Pracodawców Polskich opowiada się za definicją uzgodnioną 31 lipca 2008 r.: „Prace w szczególnych warunkach są to prace wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.”

KPP zaakceptowała następujące czynniki ryzyka:

 • w szczególnych warunkach determinowanych siłami natury:
 • prace pod ziemią,
 • prace na wodzie,
 • prace pod wodą,
 • prace w powietrzu.
 • w szczególnych warunkach determinowanych procesami technologicznymi:
 • prace w warunkach gorącego mikroklimatu,
 • prace w warunkach zimnego mikroklimatu,
 • bardzo ciężka praca fizyczna,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężka praca fizyczna związana z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym 
 • z konieczności pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała.

Według KPP, definicja prac w szczególnym charakterze powinna zostać przyjęta w następującym brzemieniu: „Prace w szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności
i szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia; wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik do ustawy – wykaz prac o szczególnym charakterze.” Tylko zapis w proponowanym przez KPP brzmieniu kwalifikuje dane prace, jako prace w szczególnym charakterze przy spełnieniu obu przesłanek łącznie. 

Uważamy, że system emerytur pomostowych powinien być systemem wygasającym, a nie elementem trwałym. Dlatego też należy utrzymać łączne warunki, jakie muszą spełnić osoby, które będą chciały skorzystać z takiej emerytury, takie jak m. in: urodzenie po 31 grudnia 1948 a przed 1 stycznia 1969, zatrudnienie przed 1 stycznia 1999 r. na stanowiskach i przy pracach wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącego wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, i które osiągnęły wiek co najmniej 55 lat (kobiety) i co najmniej 60 lat (mężczyźni).

Zwracamy uwagę, że wyjątkowo ważnym zagadnieniem są dodatkowe koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem ustawy (3% składki od osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury). – Podkreślamy, że wynikające z zaproponowanych zapisów wysokie koszty dla firm zatrudniających osoby uprawnione do emerytur pomostowych, będą miały znaczny wpływ na konkurencyjność niektórych branż i produktów. Dodatkowo pracodawcy będą zmuszeni do poszukiwania wykwalifikowanych pracowników. Czynniki te będą miały istotny wpływ na koszty produkcji i wyniki finansowe firm, a co za tym idzie stan krajowej gospodarki – w znacznym stopniu uzależnionej od branż, w których zatrudnia się pracowników w warunkach będących przedmiotem projektu ustawy – mówi Bogna Nowak – Turowiecka, ekspert KPP.

Uważamy, że z wyżej wskazanych powodów składka na emeryturę pomostową powinna być w całości finansowana przez budżet państwa.

Jeśli nie ograniczymy przywilejów emerytalnych, to finansom publicznym już w najbliższym czasie grozi zapaść. Trzeba pamiętać, że żyjemy coraz dłużej i w dłuższym wymiarze czasu korzystamy ze świadczeń społecznych. W następnych latach zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym, które płacą składki. Problem, skąd ZUS będzie brał pieniądze na emerytury – będzie zatem  narastał.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu