Projekty przedstawione Komisji Przyjazne Państwo przez PKPP Lewiatan trafiły do sejmu

Wyrażamy zadowolenie z podjęcia prac nad zmianą przepisów, o potrzebie których PKPP Lewiatan sygnalizuje już od dawna, a dzięki którym ograniczona zostanie biurokracja w relacjach: płatnik, ubezpieczony, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pierwsza z proponowanych modyfikacji przewiduje możliwość ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób współpracujących nie częściej niż raz na rok. Zdaniem PKPP Lewiatan jest to propozycja, która istotnie ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przede wszystkim małym przedsiębiorcom. Uważamy jednak, że przy okazji proponowanych zmian należy również dokonać modyfikacji przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Powołane przepisy – podobnie jak przepisy ustawy o sus przewidują bowiem konieczność ustalania raz na kwartał podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne, przy czym ustala się ją w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wpłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS.

Drugi z przekazanych do zaopiniowania projektów zawiera propozycję, której celem jest uproszczenie zasad przekazywania ubezpieczonemu informacji dotyczących m. in. zestawienia należnych mu składek na ubezpieczenia społeczne. Proponowana nowelizacja wprowadzi bowiem możliwość wyboru sposobu przekazywania stosownych informacji w formie pisemnej lub za zgodą ubezpieczonego w formie elektronicznej. Uważamy, że jest to rozwiązanie, które usprawni działanie jednostek odpowiedzialnych w firmie za przekazywanie stosownych dokumentów ubezpieczonym oraz ograniczy kosztowną dystrybucję tych dokumentów (czas pracownika niezbędny do przekazania właściwego druku właściwej osobie, kodowanie dokumentów, koszty druku).

Mamy nadzieję, że zmiany zaproponowane w projektach stanowią jedynie początek prac upraszczających funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że przyjęcie rozwiązań zawartych w opiniowanych projektach „uszczupli” czarną listę barier PKPP Lewiatan.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu