Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C

Zarząd Positive Advisory S.A. informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2008 r. otrzymał informację o dokonaniu w dniu 25 lipca 2008 przez Sąd Rejonowy dla M.ST.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 24 194,20 zł poprzez emisję 241 942 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W chwili obecnej na kapitał zakładowy Positive Advisory SA w kwocie 724 194,2 zł składa się 3 430 000 akcji zwykłych serii A, 3 570 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 241 942 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje wszystkich serii mają wartość nominalną 0,10 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu