POTRZEBNE GŁĘBSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

 • by

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia propozycje zmian w prawie pracy, przekazane Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolancie Fedak, przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo”, Janusza Palikota

Zdaniem KPP, wejście w życie wszystkich propozycji z pewnością poprawi obowiązujące w Polsce prawo pracy. Wskazujemy jednak, że obowiązujący kodeks nie jest dostosowany do obecnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. W nowym, należałoby określić ogólne granice współpracy pracowników i pracodawców. Wszelkie dodatkowe rozstrzygnięcia powinny zostać uzgodnione i zapisane w umowach między tymi stronami. Dlatego proponujemy stworzenie osobnych kodeksów dla indywidualnych stosunków pracy i zbiorowych układów pracy.

Konfederacja Pracodawców Polskich proponuje następujące zmiany w K.p.:

 • Ograniczenie liczby pracowników chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Wypłatę odszkodowań zamiast przywrócenia pracownika do pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu o bezprawne zwolnienie pracownika,
 • Zmianę art. 39 k.p., postanawiającego, że nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Należy tę ochronę ograniczyć do roku, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych osób korzystających z tej ochrony w czasie wejścia w życie nowych rozwiązań,
 • Zniesienie urlopu na żądanie – w praktyce pracownicy wykorzystują go do prowadzenia nielegalnej akcji quasi strajkowej,
 • Zniesienie obciążeń biurokratycznych i obniżenie kosztów zatrudniania pracowników przez pracodawców (przede wszystkim zatrudniających w systemie cyklicznym),
 • Ograniczenie obowiązku informowania pracowników w momencie przechodzenia zakładu pracy do innego pracodawcy (poprzez zmianę treści art. 23 1 k.p). Należały przyjąć, że obowiązek informowania przez pracodawcę przejmującego zakład pracy o tym fakcie swoich pracowników, dla których przejęcie rodzi żadnych skutków, jest nieuzasadniony.
 • Zmianę treści art. 30 K.p., polegającą na wprowadzeniu możliwości „zastępczego powiadomienia” o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę w sytuacji, gdy oświadczenie pracodawcy nie może być skutecznie złożone pracownikowi (np. z powodu wyjazdu zagranicznego pracownika),
 • Umożliwienie przerywanego czasu pracy oraz systemu pracy weekendowej bez konieczności zawierania zbiorowego układu pracy,
 • Uzależnienie wymiaru urlopu wypoczynkowego tylko od okresu pracy, wyłączając okres nauki,
 • Zniesienie bezwzględnego zakazu pracy w święta (lub umożliwienie kierowania do pracy w tych firmach, które mają charakter użyteczności społecznej),

Ponadto wskazujemy, że należy dokonać lustracji przepisów regulujących zatrudnianie w elastycznych formach i wyeliminować bariery, które blokują do nich dostęp. Przykładem jest art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który postanawia, że w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, łączny okres pracy tymczasowej pracownika na rzecz jednego pracodawcy nie może przekroczyć 12 miesięcy. Naszym zdaniem, okres ten powinien wynosić co najmniej 24 miesiące.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu