STREFY ROZSZERZAJĄ DZIAŁANOŚĆ

4 sierpnia wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Według Konfederacji Pracodawców Polskich to kolejny krok ułatwiający lokowanie na ich terenie inwestycji.

Specjalne Strefy Ekonomiczne wspierają rozwój przedsiębiorczości w wielu regionach kraju. W ciągu 14 lat istnienia, w 14 strefach na powierzchni 12 tys. ha zainwestowano ponad 46 mld zł i stworzono 182 tys. miejsc pracy. Stały się one miejscem przyciągającym inwestycje oparte na supertechnologiach związanych z informatyką i elektroniką, z przemysłem motoryzacyjnym, lotniczym czy produkcją sprzętu gospodarstwa domowego. Uczyniły one nasz kraj liderem w wielu dziedzinach  produkcji oraz – co istotne – ograniczyły bezrobocie.

Dlatego Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia fakt, że rząd zdecydował się powiększyć powierzchnię SSE do 20 tys. ha.

Nowelizacja przepisów, która zaczyna obowiązywać od 4 sierpnia br. jest – zdaniem KPP – kolejnym krokiem ułatwiającym lokowanie inwestycji w strefach.

Specjalne Strefy Ekonomiczne nie są wynalazkiem polskim. Nasze rozwiązania w tym zakresie wzorują się na koncepcjach z powodzeniem stosowanych od wielu lat na całym świecie.

Inwestorzy chętnie korzystają z przywilejów, jakie daje im obecność w strefach, co przynosi korzyści zarówno im, jak również lokalnym społecznościom. Mamy do czynienia ze zjawiskiem sektorowej specjalizacji stref – np: Katowicka SSE specjalizuje się w pozyskiwaniu przedsiębiorstw motoryzacyjnych, Łódzka w branży AGD, a Pomorska w elektronice i IT.

Należy jednak podkreślić, że średni stopień zagospodarowania stref wynosi około 68 proc. powierzchni. Istnieje więc jeszcze dość duża rezerwa w wykorzystaniu potencjału Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Popieramy przekazanie marszałkowi województwa kompetencji do opiniowania wniosku ministra właściwego ds. gospodarki o ustanowienie SSE. Wpisuje się to w nasz postulat szerokiego włączania jednostek samorządu terytorialnego w kształtowanie strategii gospodarczej swojego regionu.

Konfederacja Pracodawców Polskich uważa za dobre rozwiązanie fakt, że gminy zostały umocowane do zakupu gruntów z przeznaczeniem do włączenia ich do SSE. Dobrym rozwiązaniem jest też określenie w ustawie ważnych względów gospodarczych, które pozwalają na włączenie w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów prywatnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu