PODATNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ O KONTROLI

Część proponowanych zapisów przyjętego przez rząd projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej ułatwi przedsiębiorcom wypełnianie obowiązków skarbowych – uważa Konfederacja Pracodawców Polskich. KPP pozytywnie ocenia wprowadzenie obowiązku poinformowania podatnika o planowanej kontroli. Usprawni to proces jej przeprowadzania, ponieważ podatnik będzie mógł się lepiej do niej przygotować (np. zgromadzić niezbędne dokumenty). Wcześniejsze powiadamianie przyniesie również korzyści organom kontrolującym. Potwierdzają to wyniki pilotażowego programu, prowadzonego w trzech województwach (dolnośląskim, lubelskim i pomorskim) w 2005 r. Przygotowując się do zapowiadanej kontroli, podatnicy złożyli w sumie 96 korekt deklaracji. Na konta urzędów skarbowych wpłacili prawie 120 tys. zł tytułem należności podatkowych, jeszcze przed wszczęciem inspekcji.

Ważną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców, jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą egzekucja należności będzie wstrzymywana do momentu uprawomocnienia się decyzji. Natychmiastową wykonalność będzie można stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna postulowała wprowadzenie takiego rozwiązania, ponieważ postępowania sądowe z reguły trwają lata. Jeśli zostanie wydana błędna decyzja, nawet jej uchylenie i wypłacenie odszkodowania, często nie pozwalają przedsiębiorcy na odbudowanie swojej pozycji.

Wskazujemy też na kilka szczegółowych elementów projektu, które powinny zostać zmienione lub uzupełnione (np. umożliwienie podatnikowi skorygowania po kontroli podatkowej deklaracji VAT).

Zwracamy uwagę, że niektóre pojęcia użyte w projekcie (np. „powiązania rodzinne” czy „powiązania kapitałowe”) nie zostały jasno zdefiniowane, co będzie stwarzać problemy interpretacyjne i spowoduje trudności w stosowaniu przepisu. Ponadto część zapisów dubluje rozwiązania istniejące już
w Kodeksie postępowania cywilnego. Nie ma więc potrzeby tworzenia odmiennych, choć zbliżonych regulacji.

W projekcie powinien być ściśle określony czas przed upływem przedawnienia, w którym organy będą mogły nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Dotychczas jest on wyznaczany uznaniowo.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu