UNIJNE POPARCIE DLA ZATRUDNIANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • by

Refundacje oraz rekompensaty do wysokości 75 proc. podwyższonych kosztów zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych to propozycje Komisji Europejskiej, która w ten sposób chce wspomóc zakłady pracy chronionej. Konfederacja Pracodawców Polskich ocenia je pozytywnie jako dalsze wspieranie zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne nie narusza zasad wolnego rynku – uznała Komisja Europejska w zatwierdzonym 7 lipca rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych. Stwierdzono w nim, że pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie niepełnosprawnych jest zgodna z zasadami wspólnego rynku i wyłączona z wymagań zgłaszania.

Pogarszające się warunki pomocy dla ZPCH oraz perspektywa wstrzymania pomocy przez UE tworzą poważne zagrożenie dla zatrudnienia niepełnosprawnych. Z 729 zakładów pracy chronionej, jakie działały w 2004 r., na początku 2008 pozostało tylko 73. Spadki zatrudnienia w ZPCH odpowiadały dotychczas kolejnym rządowym zmianom przepisów ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaostrzających warunki pomocy dla pracodawców. Chociaż w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie niepełnosprawnych wzrosło o 25 tys. osób, nie rekompensuje to ich wcześniejszych ubytków w zatrudnieniu w formie chronionej.

Decyzją KE, zmianie ulegnie definicja kosztów zatrudnienia. Obok wynagrodzenia przed opodatkowaniem i obowiązkowych składek wyszczególnione zostaną koszty opieki rodzicielskiej. Wykreślono definicję zatrudnienia wspieranego i możliwości rekompensaty niektórych dodatkowych kosztów związanych z oferowaniem przez beneficjenta zatrudnienia wspieranego.

Na ile te decyzje wpłyną na dalszą gotowość zatrudniania niepełnosprawnych, pokaże praktyka. Obecne, znacznie korzystniejsze warunki pomocy oferowane przez PFRON (pełna refundacja kosztów i składki na FUS), nie cieszą się powodzeniem pracodawców. Płaca minimalna wynosi dziś 1126 zł, a opłata za niezatrudnianie osoby niepełnosprawnej około 1000 zł. Efektem jest wybór kary przez pracodawców.

Rozporządzenie KE wejdzie w życie 27 lipca br. Konieczne będzie dostosowanie do niego polskich przepisów. To, czy przy tej okazji nie dozna szkody rynek pracy niepełnosprawnych, będzie zależeć w dużej mierze od terminu i sposobu przełożenia tych zaleceń do ustawodawstwa polskiego. Przypominamy, że zmiana terminu wypłaty refundacji składki na FUS w styczniu 2008 r. – z początku miesiąca na kolejny miesiąc – zachwiała finansami ZPCH, a niektóre utraciły nawet płynność finansową.

KPP podkreśla, że rozporządzenie określa tylko ogólne ramy pomocy państwa w dziedzinie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Konkretne uregulowania pozostają w gestii krajów członkowskich. Od polskiego rządu i parlamentu będzie zależeć zatem ostateczny kształt pomocy dla firm zatrudniających niepełnosprawnych.

Naszym zdaniem, ZPCH, jako szczególna forma zatrudnienia osób, które z powodów zdrowotnych nie mogą znaleźć pracy na otwartym rynku, powinna być utrzymana i chroniona.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu