MNIEJ HAŁASU I SPALIN DZIĘKI UNIJNEMU PROJEKTOWI

„Ekologiczny transport” to nowy projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest zorganizowanie unijnej komunikacji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Nowa strategia ma zmniejszyć zatory komunikacyjne, zwiększyć efektywność przewozów i sprawić, aby ich ceny w większym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty koszt.  Państwom członkowskim proponuje się wprowadzenie skuteczniejszego i proekologicznego systemu poboru opłat za przejazd ciężarówek. Wpływy z tego tytułu miałyby być przeznaczone na walkę z negatywnymi dla środowiska skutkami, jakie wywołuje transport. Nacisk położono też na ograniczenie głośności przewozów kolejowych. Konkretne działania KE mają być podjęte 2009 r.

Unijny program uwzględnia wnioski dotyczące m.in. opodatkowania paliwa i włączenia lotnictwa do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zawiera analizę wszystkich zewnętrznych kosztów, także tych wynikających ze zmian klimatu, miejscowego zanieczyszczenia, hałasu  i zatorów komunikacyjnych.

„Ekologiczny transport” wskazuje również na konieczność przeglądu unijnej dyrektywy w sprawie eurowiniety. Przewiduje ustanowienie ram pozwalających na obliczanie i różnicowanie opłat za przejazd w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, wywoływanego przez pojazdy w godzinach szczytu. Docelowo ma zachęcić przewoźników do zakupu bardziej ekologicznych pojazdów i zracjonalizowania planowania logistycznego. Opłaty, pobierane elektronicznie, muszą być przeznaczane na zadania ograniczające negatywne skutki transportu. (choćby badania nad ekologicznymi pojazdami).

Przegląd dyrektywy w sprawie eurowiniety zostanie przekazany Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie. Według założeń, powinien wejść w życie przed 2011 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu