WIĘCEJ UŁATWIEŃ DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Zgromadzenie zezwoleń niezbędnych do budowy domu mieszkalnego zajmuje inwestorowi średnio rok. To zdecydowanie za długo! Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że wystarczyłaby rejestracja projektu w odpowiednim urzędzie.  Obecną sytuację, w której wiele czynników spowalnia małe budownictwo i podwyższa jego koszt, może zmienić pakiet poselskich zmian w ustawach z tego obszaru, który omawiany będzie jutro
w Komisji Infrastruktury.

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia propozycję wprowadzenia możliwości rozpoczęcia budowy budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 5000 m2 (nie wyższych niż
12 m), na podstawie samego zgłoszenia (dotyczy to domów jednorodzinnych i niewielkich, czterokondygnacyjnych). Obniży to koszty budowy i skróci czas jej przygotowania. Należy podkreślić, że nie zaniedba to bezpieczeństwa technicznego obiektów, gdyż inwestor zostanie zobowiązany do przedstawienia projektu przygotowanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Dobrze oceniamy również proponowane wprowadzenie instytucji domniemanej zgody na budowę,
przy braku negatywnej decyzji właściwego organu (powinna być ona wydana w ciągu 60 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku). Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć trwanie przedłużających się często postępowań i zdyscyplinuje organy administracyjne.

W opinii KPP, korzystne są propozycje zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmniejszenie zakresu i czasu trwania konsultacji, odbywanych przez samorządy podczas uchwalaniu planu, usprawni ich wydawanie. Obecnie posiada je niewiele gmin.

Przewidziana w projekcie procedura podziału nieruchomości to kompromis między koniecznością zachowania ładu przestrzennego oraz uproszczeniem i przyspieszeniem postępowania administracyjnego. Popieramy zniesienie obowiązku wstępnego opiniowania projektu podziału nieruchomości. Brak planów zagospodarowania przestrzennego nie powinien być powodem przedłużania tej procedury. Dlatego pozytywnie oceniamy zniesienie możliwości zawieszania postępowania w tej sprawie. Dobrym pomysłem jest zobligowanie organu wykonawczego gminy do rozpatrzenia wniosku w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. Gdyby tego nie uczynił, podział dokonany zostanie z mocy prawa. Przez 7 dni będzie mógł być jedynie potwierdzony aktem deklaratoryjnym.

Propozycja zmian w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma służyć odformalizowaniu procesu zmiany przeznaczenia gruntu z rolniczego na nierolniczy. Popieramy zwłaszcza zniesienie obowiązku uchwalenia planu miejscowego w celu „odrolnienia”. Korzystna jest propozycja zastąpienia decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (ziemi będącej w granicach miast) w formie zgłoszenia wyłączenia z produkcji. Dobrym pomysłem jest zezwolenie organom wykonawczym gmin aby mogły wyłączać grunty rolnicze bez zbędnej zwłoki.

W dobrym kierunku idą też zmiany w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz udzielaniu i refundacji bankom premii gwarancyjnych. Wprowadzenie możliwości wcześniejszego uzyskania premii z przeznaczeniem na wkład własny wymagany przy kredycie mieszkaniowym, umożliwi wielu rodzinom podjęcie starań o własne lokum. Ułatwienie dostępu do instrumentów finansowania korzystnie wpłynie na rozwój rynku budowlanego.

Dobrym rozwiązaniem jest nadanie bankom prawa do emitowania uniwersalnych papierów dłużnych, zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych. Pozwoli to elastyczniej kredytować mieszkalnictwo. Łatwiej będzie pozyskać kapitał na zakup lub budowę nieruchomości zabezpieczonych hipoteką, gdyż nie będzie konieczna każdorazowa zgoda nadzoru bankowego.

Polskie prawo budowlane potrzebuje zmian systemowych na wzór rozwiązań zachodnich. Uzyskiwanie kolejnych pozwoleń zastąpiono tam zasadą, że inwestor i wykonawca muszą spełnić określone wymagania. Jeśli tego nie zrobią, nadzór budowlany nie odbiera obiektu i nakłada dotkliwe kary (łącznie z nakazem rozbiórki).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu