Oświadczenie PKPP Lewiatan w sprawie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącej ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

8 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (ustawa o woh) z Konstytucją RP. Ustawa o woh wprowadziła do porządku prawnego instytucję zezwoleń na utworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, tj. obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w których prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa oraz określiła procedurę ubiegania się i wydawania przedmiotowych zezwoleń.

PKPP Lewiatan wyraża nadzieję, iż sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podzielą argumentację prawną Rzecznika Praw Obywatelskich i uznają, iż ustawa o woh narusza Konstytucję RP. Przypominamy, iż pierwszym podmiotem, który zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o woh była właśnie PKPP Lewiatan.

W naszym wniosku, złożonym 17 września 2007 r., podobnie jak w późniejszym wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazywaliśmy iż, ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w sposób określony w ustawie o woh, jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą swobody działalności gospodarczej. Ograniczenie to nie spełnia bowiem konstytucyjnych przesłanek jego dopuszczalności, tj. dokonania go wyłącznie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Argumentowaliśmy, iż jedynym rzeczywistym celem ustawy, jest „ochrona” małych obiektów handlowych poprzez zahamowanie powstawania nowych i utrudnienia prowadzenia działalności przez już istniejące obiekty. Nie jest to jednak ważny interes publiczny w rozumieniu Konstytucji RP.

Wskazaliśmy także, iż zakwestionowane przepisy ustawy o woh, wprowadzające wymóg uzyskania zezwolenia na utworzenie i działanie obiektów handlowych, są także niezgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Naszym zdaniem są one zbyt restrykcyjne w stosunku do wagi chronionego dobra.

Uznaliśmy ponadto iż, wymóg uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest sprzeczny z zasadą równości – przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową w formie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych są dyskryminowani w stosunku do innych przedsiębiorców.

Zdaniem PKPP Lewiatan ustawę o woh uchwalono z naruszeniem elementarnych zasad techniki legislacyjnej. Niespójność jej przepisów jest na tyle znacząca, iż naszym zdaniem narusza ona konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji.

Biorąc pod uwagę skalę potencjalnych naruszeń Konstytucji RP przez ustawę o woh liczymy, iż Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę za naruszającą polski porządek konstytucyjny..

Warszawa, 8 lipca 2008 r.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu