DOSTĘP DO USŁUG BIEGŁYCH REWIDENTÓW POWINIEN BYĆ ŁATWIEJSZY

  • by

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach, samorządzie, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Według Konfederacji Pracodawców Polskich, ideą przewodnią tej regulacji powinno być umożliwienie przedsiębiorcom szerokiego dostępu do profesjonalnie świadczonych usług biegłych rewidentów.  Celem projektu MF jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, w których szczególny nacisk kładziony jest na poprawę jakości badania sprawozdań finansowych, wzrost zaufania odbiorców zewnętrznych do tych sprawozdań, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności firm audytorskich na rynkach międzynarodowych.

Zdaniem KPP, do art. 47 ust. 2 projektu, należy dodać punkt 8: „świadczenie innych usług w zakresie objętym przez egzaminy wyszczególnione w art. 7 ust. 1”. Pozwoli to biegłym świadczyć usługi zgodnie z kwalifikacjami, a dla przedsiębiorców otworzy dostęp do fachowej i poświadczonej wiedzy biegłych w dziedzinach nie objętych dotychczas tą kategorią.

Kolejna kwestia to niezależność i bezstronność biegłego. Trudno o niej mówić, jeżeli jego dochody uzależnione są od jednego klienta aż w połowie. Dlatego proponujemy, aby było to możliwe
w maksymalnie 20%, czyli na poziomie stosowanym w większości państw.

Jeśli Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) ma być postrzegana – zgodnie z intencją projektodawcy – jako instytucja obiektywna, to pracownik organu odpowiedzialnego za rachunkowość (Ministerstwo Finansów), nie może być z urzędu przewodniczącym nadzoru nad biegłymi, którzy mają stać na straży ładu korporacyjnego. Aby KNA była w pełni reprezentatywna, proponujemy dodanie do jej składu przedstawicieli Skarbu Państwa i związku emitentów. Według KPP, przewodniczący Komisji powinien być powoływany z grona jej członków. Musi się cieszyć autorytetem i nie powinien być odwoływany na skutek utraty stanowiska sekretarza lub podsekretarza stanu, często obsadzanego z klucza partyjnego.

KPP opowiada się też za rozszerzeniem katalogu sankcji z art. 27 ust. 3 pkt 3 i kar z art. 7 ust. 2 pkt 2. Jeżeli zajdzie potrzeba, powinna istnieć możliwość skierowania biegłego na dodatkowe szkolenie.

Zdaniem KPP, firma audytorska, zatwierdzona w przynajmniej jednym państwie UE, powinna mieć możliwość zostania komplementariuszem. Wymaga to zmiany art. 46 projektu.

W opinii KPP, Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów powinien odbywać się corocznie. Nie byłoby dobrze, gdyby biegli badali roczne sprawozdania podmiotów, które podlegają zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie, a samorząd rozliczałby się przed członkami de facto co 4 lata. Komisja rewizyjna nie może zastąpić walnego zgromadzenia.

Postulujemy także wykreślenie z projektu art. 73. Niewłaściwe jest bowiem, aby urzędnicy Ministerstwa Finansów – odpowiedzialni za ściąganie podatków – mieli dodatkowy przywilej kontrolowania pracy biegłych. Dałoby im to m.in. dostęp do informacji tajnych, których otrzymywanie regulowane jest innymi procedurami.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu