O wykorzystaniu pieniędzy unijnych na kapitał ludzki w województwie łódzkim

By | 14/01/2009

Styczeń 2009 to dobry moment na podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Programu Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013. Był to okres intensywnej nauki i pracy zarówno po stronie instytucji rozdzielających środki unijne w regionie jak i po stronie projektodawców. Statystyki potwierdzają, że dobrze zdaliśmy ten test.

W latach 2007-2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dysponując środkami w wysokości blisko 232,1 mln zł przeprowadził łącznie 18 naborów wniosków. Dotyczyły one aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, integracji społecznej oraz promocji przedsiębiorczości. Złożone wnioski, w liczbie ponad 1350, znacznie przekroczyły dostępną alokację.

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane dwuetapowej ocenie umożliwiającej wybór najlepszych projektów. Instytucje składające wnioski są dobrze przygotowane do aplikowania o pieniądze unijne. Świadczy o tym chociażby fakt, że zaledwie 13% złożonych wniosków zostało odrzuconych na pierwszym etapie oceny tj. podczas weryfikacji formalnej.

Na chwilę obecną do realizacji zatwierdzonych jest około 340 wniosków, ponad 260 jest jeszcze w ocenie. Podpisanych zostało już blisko 300 umów na łączną kwotę ponad 140,2 mln zł.

Na efektywność wykorzystania środków w ramach Programu Kapitał Ludzki wpłynęły przede wszystkim wprowadzone ułatwienia, w tym:

  • uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie (zadaniowy sposób rozliczania wydatków)
  • uszczegółowienie instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dzięki czemu jest ona czytelna dla wnioskodawców
  • ograniczenie liczby załączników do wniosku (jedynym wymaganym załącznikiem jest dokument umożliwiający ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy, pozostałe wymagane załączniki składane są dopiero na etapie podpisywania umowy)
  • udostępnienie wnioskodawcom listy sprawdzającej do oceny kwalifikowalności wydatków
  • wprowadzenie procedury odwoławczej (protest oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą dotyczyć każdego etapu oceny wniosku)
  • brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości przez projektodawców.

W 2009 r. planowane są kolejne usprawnienia w realizacji Programu dotyczące m.in. oceny wniosków oraz kwalifikowalności kosztów. W tym roku również, po raz pierwszy, będzie możliwość realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych pozwalających wykorzystać doświadczenie instytucji z innych krajów.

Od stycznia br. ruszają pierwsze nabory wniosków prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Pula dostępnych środków na 2009 r. to blisko 270 mln zł. Instytucje zainteresowane realizacją projektów zachęcamy do korzystania ze strony internetowej WUP w Łodzi http://efs.wup.lodz.pl oraz z Punktu Informacyjnego EFS na ul. Wólczańskiej 49.